logostowarzyszenie
 

Stowarzyszenie „Edukacja bez barier” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem jego członków, którym są bliskie problemy i zagadnienia dotyczące edukacji, wszystkich dziedzin kultury, sportu i rekreacji oraz integracji i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie „Edukacja bez barier” posiada osobowość prawną, podlega rejestracji i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo
o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
(Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie  Statutu. Stowarzyszenie „Edukacja bez barier” zostaje powołane na czas nieokreślony.

Celem działania Stowarzyszenia „Edukacja bez barier” jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, charytatywnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach integracyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych realizowanych przez instytucje, a także nieformalne grupy społeczne, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych z dbałością o zrównoważony rozwój społeczności i lokalnego środowiska. Rozwój kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie szkoleń i placówek oświatowych, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.

 • organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej,
 • organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych,
 • organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku i sportu masowego,
 • ochrona praw i interesów rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych oprócz wsparcia finansowego i materialnego,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy, osób objętych wykluczeniem społecznym i wykluczeniem zawodowym,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • prowadzenie działalności charytatywnej,
 • podtrzymywanie tradycji kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • upowszechnianie i prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • upowszechnianie i prowadzenie działań związanych z ochroną praw konsumenta,
 • upowszechnianie i prowadzenie działań zmierzających do promocji i organizacji wolontariatu,
 • działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
                                               

NAPISZ DO NAS

Kreator formularzy by JoomlaShine

Drogi użytkowniku klikając przycisk  „Wyślij ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz nazwy w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie ztreścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie "PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane tylko w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będa udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

KONTAKT

PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Biznesowa 7

26-600 Radom

(teren dawnych Zakł. Metalowych za sklepem LedaSport),

KURSY:   tel (48) 363 35 01

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY: tel: (48) 360 13 56

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      www.profesja.radom.pl