baner bezpl

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA I EWAKUACJA

Celem szkolenia jest przygotowanie wyznaczonej przez pracodawcę osoby do wypełniania zdań przewidzianych w art. 2071 ustawy Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1460

Warunki uczestnictwa w szkoleniu: w szkoleniu mogą brać udział osoby pełnoletnie, które nie posiadają przygotowania kierunkowego do pełnienia zadań przewidzianych w ustawie.

Program szkolenia obejmuje zagadnienia:
• Organizacja ochrony przeciwpożarowej
• Zagrożenia wybuchowe i pożarowe
• Hydranty, urządzenia i środki gaśnicze
• Przeciwpożarowe wymagania budowlane. Drogi pożarowe
• Prace niebezpieczne pod względem pożarowym
• Organizacja i prowadzenie działań ratowniczo – gaśniczych
• Ewakuacja ludzi, zwierząt i mienia

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Cel szkolenia:
• Zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy
• Przygotowanie do udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku

Czas trwania szkolenia: 8 godz

BEZPIECZNE STOSOWANIE ŚRODKÓW CHEMICZNYCH

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu bezpiecznego stosowania środków chemicznych na stanowiskach pracy. Szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych na stanowiskach zaopatrzeniowych, magazynowych oraz osób zajmujących się konserwacją i utrzymaniem czystości pomieszczeń i urządzeń.

Program szkolenia:
• Regulacje prawne w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie norm dotyczących stosowania i ochrony przed zatruciem środkami chemicznymi
• Wymagania sanitarno – higieniczne oraz zarządzanie bezpieczeństwem żywności w zakładach żywienia zbiorowego przy stosowaniu środków chemicznych
• Utrzymanie standardów higienicznych przy pracach związanych ze stosowaniem środków chemicznych
• Zasady magazynowania i przechowywania środków chemicznych
• Bezpieczne stosowanie i składowanie odpadów stosowanych środków chemicznych przez pracowników zajmujących się utrzymaniem czystości pomieszczeń i urządzeń
• Zasady właściwego zabezpieczania środków chemicznych przed możliwością kontaktu dzieci i młodzieży

Czas trwania: 8 godzin (w tym 3 godz. ćwiczeń praktycznych).

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i opanowanie wiedzy i umiejętności osób uczestniczących w procesie oceny ryzyka zawodowego, rozwiązywania problemów wynikających ze specyfiki stanowisk pracy i występujących zagrożeń.

Program szkolenia:
• Zasady przeprowadzania oceny ryzyka zawodowego
• Zasady analizy i oceny ryzyka zawodowego
• Analiza zagrożeń występujących na stanowisku pracy
• Zasady informowania pracowników o ryzyku zawodowym
• Dokumentowanie oceny ryzyka zawodowego

Szkolenie kierowane jest do:
• Specjalistów BHP
• Społecznych inspektorów pracy
• Kierowników komórek organizacyjnych
• Pracodawców
• Innych osób uczestniczących w procesie oceny ryzyka zawodowego

Czas trwania: 16 godzin

SZKOLENIA DLA PRACODAWCÓW WYKONUJĄCYCH ZADANIA SŁUŻBY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest uzyskanie przez uczestników szkolenia wiedzy i umiejętności z zakresu:
• Identyfikacji i analizy zagrożeń zawodowych oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
• Prowadzenia kontroli i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym przestrzegania przepisów i zasad bhp
• Organizowania przedsięwzięć mających na celu zapewnienie pracownikom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
• Metod eliminowania lub ograniczania oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia i niebezpiecznych
• Ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy
• Metod i organizacji szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy
• Popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy

Uczestnicy szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla pracodawców, którzy będą wykonywali w swoim zakładzie pracy zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy

Czas trwania szkolenia: 60 godzin

METODYKA INSTRUKTAŻU BHP NA STANOWISKU PRACY

Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przygotowanie osób do prowadzenia instruktażu ogólnego i stanowiskowego w zakładzie pracy zgodnie z zasadami i metodami pedagogiki i psychologii.

Osoby w ramach szkolenia nabędą wiedze i umiejętności z zakresu:
• Rodzajów interakcji i ich wpływu na kształcenie postaw
• Sposobów prowadzenia zajęć z dorosłymi
• Organizacji, zasad i metod prowadzenia zajęć bhp
• Kontroli i oceny wyników procesu kształcenia
• Wpływu cech przekazu na zmiany i kształtowanie postaw

Czas trwania szkolenia: 8 godzin

SZKOLENIA Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY DLA WSZYSTKICH GRUP ZAWODOWYCH:

Szkolenia organizowane są w formie kursów, seminariów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku, w sprawie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U Nr 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami).

Cel szkolenia: celem szkolenia jest nabycie lub uzupełnienie wiedzy i umiejętności w zakresie:
• Oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami,
• Kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
• Ochrony pracowników przez zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą.

Szkolenie przeznaczone jest dla następujących grup zawodowych:
• Pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
• Pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno – biurowych
• Pracowników zatrudnionych na stanowiskach inżynieryjno – technicznych
• Pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

Czas trwania szkolenia: 8-16 godzin (w zależności od grupy zawodowej

Psychotesty, Pracownia Badań Psychologicznych Profesja

NAPISZ DO NAS

Kreator formularzy by JoomlaShine

Drogi użytkowniku klikając przycisk  „Wyślij ” wyrażasz zgodę na przetwarzanie swojego adresu e-mail oraz nazwy w celu odpowiedzi na zadane pytanie.

Zgodnie ztreścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016 r.)

Informuję, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie "PROFESJA” Ośrodek Kształcenia Zawodowego Iwona Wiśnik, 26-600 Radom, ul. Biznesowa 7. Pani/Pana dane osobowe będa przetwarzane tylko w celach związanych z udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Dane nie będa udostępniane, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celu.

KONTAKT

PROFESJA Ośrodek Kształcenia Zawodowego

ul. Biznesowa 7

26-600 Radom

(teren dawnych Zakł. Metalowych za sklepem LedaSport),

KURSY:   tel (48) 363 35 01

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

SZKOŁY: tel: (48) 360 13 56

                  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

WWW:      www.profesja.radom.pl