Komunikaty

Nowe regulacje dotyczące nauczania w placówkach oświatowych.

Informujemy, że od 17 października 2020 r. będą obowiązywały nowe regulacje dotyczące nauczania w placówkach oświatowych. W strefach żółtych (w tym miasto Radom) wprowadzone zostanie nauczanie hybrydowe w szkołach ponadpodstawowych.  Szkoły podstawowe na terenie całego kraju będą pracowały w najbliższym czasie bez zmian.

Od 19 października 2020 r. w szkołach Profesja nauczanie  będzie odbywać się według załączonego harmonogramu(HARMONOGRAM)


Każdy uczeń musi mieć obowiązkowo osłonę ust i nosa oraz rękawiczki jednorazowe. W szkole mogą przebywać tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

Drodzy nauczyciele, rodzice i uczniowie!

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym, a w przypadku organizacji i przeprowadzania tegorocznych egzaminów z Centralną Komisją Egzaminacyjną, przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które przede wszystkim zapewnią dzieciom, uczniom, nauczycielom i pracownikom szkół i placówek bezpieczne warunki, a organom prowadzącym i dyrektorom pomogą w zorganizowaniu pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19. Prosimy zapoznać się z wytycznymi, które można odnaleźć na stronie Ministerstwa >>>>