Stowarzyszenie

stowarzyszenie logo
Stowarzyszenie „Edukacja bez barier” jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem jego członków. Bliskie są im problemy i zagadnienia dotyczące edukacji, wszystkich dziedzin kultury, sportu i rekreacji oraz integracji i pomocy społecznej.

Stowarzyszenie „Edukacja bez barier” posiada osobowość prawną. Podlega rejestracji i działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu. Stowarzyszenie „Edukacja bez barier” zostaje powołane na czas nieokreślony.

Celem działania Stowarzyszenia „Edukacja bez barier” jest prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, charytatywnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach integracyjnych, edukacyjnych oraz kulturalnych realizowanych przez instytucje, a także nieformalne grupy społeczne, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz osób niepełnosprawnych z dbałością o zrównoważony rozwój społeczności i lokalnego środowiska. Rozwój kultury fizycznej i sportu. Prowadzenie szkoleń i placówek oświatowych, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy.
 • organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej,
 • inicjowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i pozaszkolnych,
 • tworzenie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, wypoczynku i sportu masowego,
 • ochrona praw i interesów rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych oprócz wsparcia finansowego i materialnego,
 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa pozostających bez pracy, osób objętych wykluczeniem społecznym i wykluczeniem zawodowym,
 • upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn,
 • nadzorowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • przewodniczenie działalności wspomagającej rozwój bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym,
 • pilotowanie działalności charytatywnej,
 • podtrzymywanie tradycji kulturowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej,
 • prowadzenie działalności wspomagającej rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • upowszechnianie i prowadzenie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • upowszechnianie i prowadzenie działań związanych z ochroną praw konsumenta,
 • krzewienie i prowadzenie działań zmierzających do promocji i organizacji wolontariatu,
 • działania na rzecz integracji społecznej i zawodowej oraz przeciwdziałanie marginalizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.