Oferty pracy

praca profesja
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja zaprasza do współpracy trenerów, wykładowców i nauczycieli, którzy swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem zawodowym mogą wzbogacić ofertę edukacyjną naszej firmy . Poszukujemy osób ze znajomością otoczenia biznesowego danej branży oraz aktualnych trendów.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z naszym ośrodkiem, zachęcamy do przesłania swojego CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail : biuro@profesja.radom.pl z dopiskiem „praca”

Aktualne oferty pracy

1. Nauczyciel j. polskiego
2. Nauczyciel j. angielskiego
3. Nauczyciel matematyki
4. Nauczyciel informatyki
5. Nauczyciel fizyki
6. Nauczyciel geografii
7. Nauczyciel przedmiotów zawodowych logistycznych
8. Nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
9. Nauczyciel przedmiotów zawodowych fryzjerskich
10 . Nauczyciel biologii
11. Nauczyciel chemii
WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: kierunkowe
znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel);
umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
umiejętność pracy w Zespole;
odpowiedzialność;
korzystanie z pełni praw publicznych

DOKUMENTY NIEZBĘDNE : CV i list motywacyjny ( koniecznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych- wzór poniżej)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW : Dokumenty należy złożyć/wysłać do: 27.08.2020

Miejsce składania dokumentów:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja
ul. Biznesowa 7 26-600 Radom
lub pocztą ekektroniczną na adres sekretariat@profesja.radom.pl z dopiskiem „praca”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja Radom ul. Biznesowa7

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko nauczyciela/wykładowcy

Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy nauczyciela/wykładowcy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na wyżej wymienione stanowisko

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja w Radomiu ul. Biznesowa 7 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).