Oferty pracy

praca profesja
Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja zaprasza do współpracy trenerów, wykładowców i nauczycieli, którzy swoją wiedzą, pasją i doświadczeniem zawodowym mogą wzbogacić ofertę edukacyjną naszej firmy . Poszukujemy osób ze znajomością otoczenia biznesowego danej branży oraz aktualnych trendów.
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy z naszym ośrodkiem, zachęcamy do przesłania swojego CV wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych na adres e-mail : biuro@profesja.radom.pl z dopiskiem „praca”

Aktualne oferty pracy

1. Nauczyciel j. angielskiego
2. Nauczyciel historii

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

Wykształcenie: kierunkowe
znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel);
umiejętność obsługi urządzeń biurowych;
umiejętność pracy w Zespole;
odpowiedzialność;
korzystanie z pełni praw publicznych

DOKUMENTY NIEZBĘDNE : CV i list motywacyjny ( koniecznie ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych- wzór poniżej)

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW : Dokumenty należy złożyć/wysłać do: 25.08.2022

Miejsce składania dokumentów:

Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja
ul. Biznesowa 7 26-600 Radom
lub pocztą ekektroniczną na adres sekretariat@profesja.radom.pl z dopiskiem „praca”

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Administrator danych i kontakt do niego: informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja Radom ul. Biznesowa7

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko nauczyciela/wykładowcy

Informacje o odbiorcach danych: informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane tylko i wyłącznie uprawnionym organom na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy nauczyciela/wykładowcy (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor ośrodka ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji

Uprawnienia:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
prawo do usunięcia danych osobowych;
żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Podstawa prawna przetwarzania danych:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.

Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na wyżej wymienione stanowisko

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ośrodek Kształcenia Zawodowego Profesja w Radomiu ul. Biznesowa 7 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).