Projekty

stowarzyszenie logo
Projekt pt. "Mobilność zawodowa w parze z karierą" jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” na zasadach Programu Erasmus+ sektora Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

Cel projektu

Celem nadrzędnym jest doskonalenie kształcenia i szkolenia zawodowego, które umożliwi zdobycie kwalifikacji pozaszkolnych na rynku pracy, co daje duże szanse na zdobycie zatrudnienia, a w aspekcie procesu dydaktycznego realizowanego w szkołach “PROFESJA” także zwalczanie niepowodzeń w edukacji i przedwczesne kończenie nauki.

Stworzenie naszym uczniom możliwości uzyskania zagranicznego stażu,a także nauki języka obcego, spowoduje ich rozwój edukacyjny i zawodowy, wzmocni poczucie własnej wartości oraz wiarę w sens edukacji dającej możliwości zdobycia zawodu a następnie pracy.

Jedną z potrzeb uczniów jest również pragnienie podniesienia poziomu jakości pracy, co z całą pewnością uzyska w czasie stażu zagranicznego, dzięki zdobytemu doświadczeniu zawodowemu w międzynarodowym środowisku, zapoznając się z infrastrukturą firm włoskich. Zdobędą umiejętności organizacji procesu kształcenia zawodowego. W czasie pobytu we Włoszech poszerzą swoją wiedzę o zwyczajach, kulturze kraju. Zdobędą też umiejętności współpracy w rożnych grupach zawodowych. Zdobyte nowe doświadczenia lingwistyczne takie jak doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem włoskim, poznanie języka obcego w zakresie słownictwa branżowego pozwoli otworzyć się na wielokulturowe i wielozawodowe środowisko. Zaletą zagranicznego stażu jest również to, że dzięki niemu młodzi ludzie opanują w formie praktycznego treningu zawód, co pozwoli na zwiększenie kompetencji zawodowych i opracowanie umiejętności ponadstandardowych w zakresie komunikacji, podstawy przedsiębiorczej sprzyjającej mobilności zawodowej, analitycznego myślenia. Przyczyni się do tego, że uczniowie staną się wykwalifikowanymi, kreatywnymi pracownikami poszukiwanymi na obecnym rynku pracy.

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu są uczniowie uczęszczający do Branżowej Szkoły I Stopnia kształcącej młodzież m.in. w zawodach: kucharz, fryzjer, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie., mechanik pojazdów samochodowych, Technikum kształcącego w zawodach m.in. kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych, oraz gimnazjum z oddziałami przysposabiającymi do pracy.

Podkreślić należy, że uczestnicy projektu wezmą udział w doskonaleniu zawodowym zgodnie z europejskimi standardami, czego nie mogą zdobyć w szkole, wykorzystają w praktyce nowe poszukiwane na rynkach pracy umiejętności, nawiążą nowe znajomości, zwiększą mobilność, przyjmą postawy przedsiębiorcze, zdobędą kompetencje standardowe, nauczą się pracować w zespole, poznają walory kulturowe Włoch.

Najważniejszymi kryteriami wyboru uczestników , którzy będą zakwalifikowani na staż są:

1. kandydat jest uczniem szkół OKZ Profesja w Radomiu lub w Zwoleniu,

2. kształci się w jednym z następujących zawodów: fryzjer, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, kelner, technik żywienia i usług gastronomicznych.

3. posiada pozytywne wyniki w nauce i dobre zachowanie,

4. posiada umiejętności pracy w zespole i pozytywną opinię wychowawcy,

5. jest uczniem kulturalnym, nie sprawiającym kłopotów wychowawczych.

Zostanie utworzona lista rezerwowa. Rekrutację uczniów stanowić będzie wstępna analiza podań uczniów, którzy ubiegać się będą o staż, a następnie odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, w czasie której uczeń powinien wykazać się wiedzą w zakresie przedmiotów zawodowych oraz określi cele, które chcą zrealizować dzięki wiedzy i praktyce zdobytej w czasie stażu zagranicznego.

Okres realizacji projektu: 01 września 2017. – 31 sierpnia 2018r.

 Wartość projektu: 36 660,00 EUR